Velkommen til Marielyst-kvarteret

Vores kvarter består af 124 parceller fordelt på Mariedalsvej, Krogagervej, Sofiedalsvej og Rønnevej (fra nr. 8 og nr. 15) samt 3 parceller på Bakkekammen (nr. 24b, 26a og 26b).


Området er opkaldt efter en større gård, hvis marker vi nu bor på.
Kvarteret er bebygget i årene 1965-1968 for flertallet af parcellerne.


Alle parceller i området skal være medlem af grundejerforeningen, jfr. servitutterne.
Grundejerforeningen har en bestyrelse, der består af 5 medlemmer valgt blandt parcelhusejerne.

Bestyrelsens opgave er at sørge for, at medlemmernes fælles interesser så vidt muligt bliver tilgodeset, at områdets fællesarealer bliver vedligeholdt samt at varetage kontakter til kommune m.fl.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Det er her, vi bl.a. aftaler kontingent, større nyanskaffelser, fester m.m. Samtidig er der valg til bestyrelsen.

I områdets nordvestlige hjørne (bag Mariedalsvej 1-9) ligger et stort fællesareal – også kaldet ”Det grønne område”. Her har vi i øjeblikket indrettet legeplads, foldboldbane, bane til basketball, kælkebakke og grillplads.

Det er her foreningen hvert år afholder fastelavnsfest med tøndeslagning og lidt godt til såvel store som små.

Det grønne område er til fri afbenyttelse, men har du/I hund med, skal den holdes i snor, og efterladenskaber skal samles op. Der er opsat hundeskilte ved indgangen til det grønne område i håb om, at alle vil respektere dette. Der er opsat skraldespande til fri afbenyttelse ved indgangene fra Mariedalsvej og Rønnevej samt midt på området.

Al ind- og udkørsel pr. bil til området foregår via Fensmarkvej/Rønnevej.

Vi bor således i et lukket villakvarter, hvor det er naturligt at mange børn leger og færdes på vejene, så derfor er det fra alle sider et stort ønske, at beboerne og andre, der færdes på vejene, viser hensyn og kører langsomt.

Grundejerforeningen findes på hjemmesiden www.gfmarielyst.dk, hvor vedtægter, referat fra generalforsamling, regnskab og budget kan findes.
Ligeledes er grundejerforeningen på Facebookgruppen GF Marielyst, www.facebook.com/GFMarielyst

Du/I er altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Sammensætningen af bestyrelsen kan ses på hjemmesiden.

Med venligste hilsner

Bestyrelsen

Velkommen til Marielyst